فرم ارسال حواله

:date

:na

Tel: + 982188708697

FAX: + 982188708697

Export Development Exchange Broker

Benificiary Bank Name and Add, City, Country

آدرس و نشانی شهر و کشور بانک ذینفع

Swift Code کد سوئیفت

IBAN Code شماره حساب

Benificiary Bank Name and Add, City, Country

آدرس و نشانی شهر و کشور بانک ذینفع

Amount & Currency

مبلغ و نوع ارز

Sender

فرستنده

Payment Details

شماره پرفرم و جزئیات پرداخت

شرکت صرافی توسعه صادرات

درخواست خرید حواله ارزی به خارج از کشور - مسئولیت هرگونه اشتباه در ارائه اطلاعات فوق ویا اصلاح آن پس از ارسال حواله که موجب تاخیر ویا برگشت حواله شود بر عهده خریدار است. - مسئولیت هرگونه اشتباه در ارائه اطلاعات فوق ویا اصلاح آن پس از ارسال حواله که موجب تاخیر ویا برگشت حواله شود بر عهده خریدار است. - مسئولیت هرگونه اشتباه در ارائه اطلاعات فوق ویا اصلاح آن پس از ارسال حواله که موجب تاخیر ویا برگشت حواله شود بر عهده خریدار است. - مسئولیت هرگونه اشتباه در ارائه اطلاعات فوق ویا اصلاح آن پس از ارسال حواله که موجب تاخیر ویا برگشت حواله شود بر عهده خریدار است. - مسئولیت هرگونه اشتباه در ارائه اطلاعات فوق ویا اصلاح آن پس از ارسال حواله که موجب تاخیر ویا برگشت حواله شود بر عهده خریدار است. - مسئولیت هرگونه اشتباه در ارائه اطلاعات فوق ویا اصلاح آن پس از ارسال حواله که موجب تاخیر ویا برگشت حواله شود بر عهده خریدار است. - مسئولیت هرگونه اشتباه در ارائه اطلاعات فوق ویا اصلاح آن پس از ارسال حواله که موجب تاخیر ویا برگشت حواله شود بر عهده خریدار است.

شماره اشتراک:

نام و نام خانوادگی خریدار حقیقی / حقوقی:

شماره ملی / شماره ثبت:

تلفن:

ایمیل:

آدرس:

Captcha