درباره ما

شرکت صرافی توسعه صادرات (سهامی خاص) در اجرای (دستور العمل صدور مجوز تاسیس و نحوه فعالیت صرافی های متعلق به بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز) مصوب مورخ 25/11/1382 شورای پول و اعتبار و مجوز شماره نب/ 2799 مورخ 18/05/1383 اداره نظارت بر بانکهای بانک مرکزی ، و تحت نظر بانک توسعه صادرات ایران تاسیس و در تاریخ 04/05/1383 تحت شماره 227071 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران به ثبت رسیده و در تاریخ 18/08/1388 موفق به اخذ اجازه نامه فعالیت صرافی(نوع دوم ) شده است.

پیام مدیریت

 

ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه رﻓﯿﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﮔﺰﯾﻢ  (EXIM)ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﻮر و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ارزي و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺤﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻧﺎﻇﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ، ﻣﺎ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺜﺒﺘﯽ ﮐﻪ  در سنوات قبل آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد و با توجه به تحولات انجام شده سیاستهای ارزی در سال 99 و بروز رسانی شرکت با فرآیندهای جدید، ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ واﺣﺪ ﻣﮑﻤﻞ، ﺳﻬﻢ ﻧﺎﭼﯿﺰي را در ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي وﻇﺎﯾﻒ و رﺳﺎﻟﺘﻬﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎئیم. ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺮ ﺧﺪا، ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎي ﺑﺎﻧﮏ و ارﺷﺎدات ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻟﯽآن، ﺗﻼش ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻫﻤﮑﺎران و ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎﻋﯽ ﺻﺮاﻓﯽ، ﻧﻮآوري در ﺧﺪﻣﺎت و ﺑﻬﺴﺎزي در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ، ﻣﺎﻟﯽ و اداري ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪاي ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی که ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺖ آن در ﻗﺎﻟﺐ ارتقاء فعالیتها و ﺳﻮدآوري، ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﻋﺘﻤﺎد و رﻏﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت از ﻃﺮف ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻮﯾﮋه ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان، ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻮاﻗﺺ ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ، ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﮐﺰي، اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﮐﺸﻮر و در ﯾﮏ ﮐﻼم ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺻﺮاﻓﯽ ﭘﯿﺸﺮو و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺟﻠﻮه ﻧﻤﻮد.

بدیهی است که تغییرات ایجاد شده در سیاستهای ارزی و تداوم آن در سال مالی 1399 موجب گردید توسعه فعالیتهای صرافی به لحاظ کمی، کماکان با محدودیت مواجه گردیده و کلیه فعالیتها و معاملات صورت گرفته صرفاً در چارچوب سیاستهای ابلاغی و در مجرای ابزارهای معرفی شده انجام پذیرد که با توکل بر خدا و با تلاش خالصانه همکاران، سعی گردید وظایف محوله به نحو احسن اجرایی گردد. امید می‌رود در سال آتی با تعریف برنامه‌های جدید مشترک با بانک و ارائه مدلهای کاری با ریسک تعریف شده و قابل قبول، سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهیم.
اﺗﻔﺎﻗﺎت سنوات ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ارزي و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﯾﺠﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎً ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪي را ﺑﺮاي ﺻﺮاﻓﯽ در ﭘﯽ داﺷﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺪوام آن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﻄﻘﻪاي و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎ در ﺳﺎل آﺗﯽ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺎ ﺑﺮآﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻼن ﮐﺸﻮر و ﺗﺄﮐﯿﺪات ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان، در ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﺘﺮاﺗﮋي راﻫﺒﺮدي ﺷﺮﮐﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻫﺪاف ذﯾﻞ، ﺣﺮﮐﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺧﻮد را ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻄﻠﻮب ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر، ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺮدم ﻋﺰﯾﺰ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺣﺪ ﺗﻮان ﺧﻮد ﻧﺎﯾﻞ آﺋﯿﻢ. اعتقاد داریم با توجه به تلاشهایی که در سال گذشته صورت گرفته است چشم انداز روشنی را پیش رو داشته و آمادگی خواهیم داشت چالشهای آتی را به نحو مطلوب پشت سر بگذاریم.


مدیران

محسن-بوالحسنی

محسن بوالحسنی

مدير عامل و عضو هيأت مديره

عزت-اله-سلطانی

عزت اله سلطانی

رئيس هيأت مديره

محمد-علی-مناف-زاده

محمد علی مناف زاده

نایب رئیس هيأت مديره

غلامرضا-ابوترابی

غلامرضا ابوترابی

معاونت مالی و اداری

مهسا-نجف-زاده

مهسا نجف زاده

سرپرست شعبه فردوسی

سلیمه-جمشیدی

سلیمه جمشیدی

رئیس شعبه مرکزی

منشور اخلاقی

ما کارکنان صرافی توسعه صادرات ایران به‌ منظور تحقق اهداف توسعه ای صرافی و پیشرفت اقتصادی کشور و با تأسی از تعالیم و احکام الهی مرامنامه ذیل را سرلوحه‌ی امور خویش قرار داده و بر اجرای شایسته آن همت می‌گماریم:

1- رعایت ادب، تواضع، گشاده‌رویی، امانت‌داری، صداقت، آراستگی و دوری جستن از رذایل اخلاقی (تهمت، افترا و غیبت) را بر خود فرض می‌دانیم.

2- دقت، نظم و انضباط، وقت‌شناسی، خلاقیت، سرعت عمل، نقدپذیری، مسئولیت‌پذیری، کیفیت مطلوب در کار و وجدان کاری را سرلوحه کار خود دانسته و ضمن رعایت قوانین و مقررات از افشای اطلاعات شغلی، شایعه‌پراکنی، سوءاستفاده از موقعیت شغلی، ارائه اسناد و مدارک در اختیار به غیر و سایر مظاهر فساد اداری همچون رشوه اجتناب نموده و در ساعات اداری از هرگونه اقدام غیر اداری و غیررسمی دوری می‌جوییم.

3- تمامی همکاران را در هر جایگاه و مسئولیتی، عضوی از خانواده بزرگ صرافی به‌حساب آورده ضمن تعامل شایسته و صمیمانه با آنان با رعایت شؤون اسلامی و اداری، مشارکت جمعی و همکاری، رعایت حقوق همکاران، دانش و تجربه خود را به اشتراک گذاشته و رفتار عادلانه و منصفانه توأم با احترام را امری ضروری می‌دانیم.

4- تعهد، تعلق، وفاداری سازمانی، به‌روزرسانی دانش، ارزش‌آفرینی، تحرک شغلی، جانشین‌پروری، حفظ بیت‌المال و پرهیز از اسراف را امری ضروری دانسته و منافع سازمان را بر منافع فردی و گروهی مقدم می‌دانیم

5- ضمن تقویت ارتباط و تبادل دانش با مشتریان و با نیازسنجی به‌موقع و تنوع‌بخشی به محصولات و خدمات صرافی، در جهت چابک‌سازی سازمان تلاش می‌کنیم.