فرم تعریف مشتری حقیقی ایرانی / خارجی

فرم تعریف مشتری حقوقی ایرانی / خارجی

این قسمت توسط صرافی تکمیل می گردد:

نام شعبه:

تاریخ :

کد مشتری:

محل درج نمونه امضاء یا مهر شرکت

مشخصات این شرکت/سازمان /موسسه ،به شرح ذیل جهت تعریف مشتری در سامانه آن صرافی اعلام می گردد:

نام (به فارسی):

نام (به لاتین):

نام خانوادگی (فارسی):

نام خانوادگی (لاتین):

نام به تفکیک حروف به فارسی:

نام به تفکیک حروف به لاتین:

نام‌خانوادگی به تفکیک حروف به فارسی:

نام‌خانوادگی به تفکیک حروف به لاتین:

جنسیت

قبلا نزد بانک توسعه صادرات دارای حساب بوده ام:

شماره حساب ریالی:

شماره حساب ارزی:

شماره ثبت:

محل ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

ملیت:

شماره اختصاصی اشخاص خارجی:

تلفن:

دورنگار:

نشانی الکترونیکی:

نشانی محل کار:

کدپستی:

سایر توضیحات:

Captcha

اساسنامه

فایل مجاز (PDF, JPG, BMP) حجم (2MB Max)