فرم تعریف مشتری حقوقی ایرانی / خارجی

فرم تعریف مشتری حقوقی ایرانی / خارجی

این قسمت توسط صرافی تکمیل می گردد:

نام شعبه:

تاریخ :

کد مشتری:

محل درج نمونه امضاء یا مهر شرکت

مشخصات این شرکت/سازمان /موسسه ،به شرح ذیل جهت تعریف مشتری در سامانه آن صرافی اعلام می گردد:

نام مشتری (به فارسی):

نام مشتری (به لاتین):

نام مشتری به تفکیک حروف به فارسی:

نام مشتری به تفکیک حروف به لاتین:

قبلا نزد بانک توسعه صادرات دارای حساب بوده ام:

شماره حساب ریالی:

شماره حساب ارزی:

شماره ثبت:

محل ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

کد اقتصادی:

ملیت:

شماره اختصاصی اشخاص خارجی:

تلفن:

دورنگار:

نشانی الکترونیکی:

نشانی محل کار:

کدپستی:

سایر توضیحات:

نام ومشخصات شخص یا اشخاصی که حق امضا دارند:

  • ردیف
  • نام ونام خانوداگی
  • نام پدر
  • شماره شناسنامه
  • کد ملی
  • تاریخ تولد
  • سمت/شغل
  • نمونه امضا

وکیل یا نماینده قانونی:

نام ونام خانوادگی:

نام پدر:

تاریخ تولد:

محل تولد:

شماره شناسنامه:

کد ملی:

تلفن:

تلفن همراه:

تاریخ وکالتنامه:

شماره وکالتنامه:

تاریخ انقضا وکالتنامه

شماره دفترخانه

تلفن دفترخانه

فکس دفترخانه

نشانی محل سکونت

کد پستی محل سکونت

Captcha

شناسنامه

فایل مجاز (PDF, JPG, BMP) حجم (2MB Max)

گواهی ثبت شرکت

فایل مجاز (PDF, JPG, BMP) حجم (2MB Max)

آخرین روزنامه رسمی

فایل مجاز (PDF, JPG, BMP) حجم (2MB Max)

گواهی ثبت مالیات

فایل مجاز (PDF, JPG, BMP) حجم (2MB Max)

معرفی نامه نماینده شرکت

فایل مجاز (PDF, JPG, BMP) حجم (2MB Max)

کارت ملی نماینده

فایل مجاز (PDF, JPG, BMP) حجم (2MB Max)

فرم درخواست خرید و فروش ارز

فایل مجاز (PDF, JPG, BMP) حجم (2MB Max)

فرم تعریف مشتری حقیقی

فایل مجاز (PDF, JPG, BMP) حجم (2MB Max)