مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی

- اساسنامه

- گواهی ثبت شرکت

- آخرین روزنامه رسمی

- کد اقتصادی و شناسه ملی

- معرفی‌نامه نماینده شرکت

- اصل کارت ملی نماینده

- فرم درخواست خرید و یا فروش ارز