تعهدنامه رعایت قوانین مبارزه با پول‌شویی

شرکت صرافی توسعه صادرات

تعهد نامه رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

شرکت/ موسسه:

شماره ثبت:

تاریخ ثبت:

محل ثبت:

دارای شناسنامه ملی / اتباع خارجی:

کد اقتصادی:

به نشانی:

کد پستی:

شماره تماس:

با نمایندگی خانم /آقای:

فرزند:

کد ملی / شماره فراگیر اتباع خارجی:

شماره شناسنامه:

تاریخ تولد:

محل تولد:

به نشانی:

کد پستی:

شماره تماس:

شماره همراه:

با عنایت و آگاهی از مفاد قانون مبارزه با پولشوئی مصوب 02/11/1386 مجلس شورای اسلامی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 13/11/1394 و اصلاحیه مورخ 03/11/97 مجلس شورای اسلامی و نیز آخرین اصلاحات آتی انجام شده قوانین یاد شده و همچنین آئین نامه و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، بدینوسیله متعهد و ملزم می شوم / می شود، ضمن رعایت قوانین یاد شده و مقررات مربوطه از هر گونه اقدام یا فعالیت غیر قانونی مرتبط با معاملات ارزی که منجر به پولشویی و تامین مالی تروریسم گردد خودداری نموده و قانونی بودن منشاء وجوه ارزی و ریالی ارائه شده به صرافی توسعه صادرات و نیز اصالت و صحت اطلاعات، مدارک و مستندات ارائه شده و همچنین اهلیت قانونی و اختیارات قانونی صاحبان امضاء و متقاضی / متقاضیان خدمات درخواستی از آن صرافی را تعهد نمایم/نماید. ضمن آنکه اعلام می دارم /می دارد اطلاعات ارائه شده براساس آخرین تغییرات به جهت اطلاعات هویتی ، ثبتی و پستی بوده و متعهد می گردم/می گردد در صورت هرگونه تغییر در اطلاعات یادشده مراتب را در اسرع وقت به آن شرکت و مراجع ذیصلاح اطلاع داده و حسب ضرورت مدارک آن را به صرافی توسعه صادرات ارائه نمایم/نماید وبنا به درخواست آن صرافی حسب نیاز مدارک و اطلاعات تکمیلی را ارائه نموده و همکاری و مساعی لازم را معمول دارم/دارد. صرافی توسعه صادرات مجاز خواهد بود در راستای اجرای قوانین و مقررات فوق الذکر راساً و یا در صورت درخواست مراجع ذیصلاح ، کلیه اطلاعات اینجانب / این شرکت نزد خود را در اختیار مراجع ذی صلاح قرار دهد.

Captcha