تعهدنامه پذیرش نرخ‌های تبدیل ارزها

در خصوص کلیه/ یک فقره درخواست خرید ارز در سامانه نیما، موارد زیر را باعلم و آگاهی وبررسی های جوانب و تبعات آنها، پذیرفته و متعهد به آن می‌باشم/ می باشد.

Captcha
الف) تفاوت نرخ تبدیل در سامانه نیما

با توجه به اینکه نوع ارز گواهی ثبت آماری با نوع ارز درخواستی ( خرید ارز )یکسان نمی باشد ، در صورت کسر هم ارز ( معادل ) مبلغ مجاز به خرید در سامانه نیما نسبت به مبلغ ارز فروخته شده نرخ تبدیل مرسوم بین المللی ادعایی نسبت به فروش ارز و ارسال حواله کمتر از مبلغ ثبت سفارش ( پروفرم) نخواهم/ نخواهد داشت.

ب) تفاوت تبدیل سامانه نیما با نرخ تبدیل بین المللی در زمان ارسال حواله ( تبدیل در مقصد)

در صورتی که ارز خریداری شده در سامانه نیما نیازمند تبدیل به سایر ارزها و صدور حواله یا پرداخت نقد به ذینفع باشد ، نرخ تبدیل شرکت صرافی توسعه صادرات را در زمان ارسال حواله پذیرفته و هرگونه نوسان نرخ ارز به عهده اینجانب / این شرکت خواهد بود. بدیهی است مبنای نرخ تبدیل ، زمان انجام تبدیل بین صرافی توسعه صادرات و طرف خارجی آن ( کارگزار ) می باشد که منوط به تکمیل مدارک ، پرداخت وجه توسط اینجانب / این شرکت و قبولی انجام تبدیل توسط طرف خارجی ( کارگزار ) شرکت صرافی خواهد بود. در صورت عدم پذیرش تبدیل توسط طرف های خارجی (کارگزار ) صرافی توسعه صادرات در مقاطع زمانی خاص از قبیل تعطیلات آخر هفته ،تعطیلات رسمی کشورهای خارجی یا تعطیلات رسمی داخل کشور ، شرکت صرافی توسعه صادرات تعهدی در خصوص انجام تبدیل در مقصد را نخواهد داشت و انجام این امر منوط به رفع محدودیت های مربوطه خواهد بود.